ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??