ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะและ/หรือน้ำเสียฯ
แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)