วันที่ประกาศหัวข้อ
18 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดี จำนวน 5 ชุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.101-002 สายแยก องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ - บ้านโป่งข้าง หมู่ที่ 13 บ้านโป่งข้าง ตำบลแสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2567ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดท่ากระทุ่ม โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
17 เมษายน 2567จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 (บริเวณแยกเข้าบ้าน น.ส.รสยา โพธิ์ไทย - สะพานหนองแหน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย ศุภโชค - บ้านนายสุทิน วงษ์เอี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บรรจงคชาธาร - หมู่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3