หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (บริเวณหมู่บ้านวันเพ็ญ-วัดท่ากระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 10 (บริเวณบ้านนายทรัพย์ จิตประเสริฐ-เขตติดต่อหมู่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 (บริเวณแยกตาหงวน-บ้านหนองคันไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
ซื้อผ้าผูกประดับงานรัฐพิธี (ผ้าต่วน) ประจำปี 2567 (สีขาว,สีเหลือง,สีฟ้า,สีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566

การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ