แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ภายในตำบลแสนตอ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (บริเวณบ้านนายสงัด เกตุมณี - ถนนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาสำนักงาน อบต.แสนตอ โดยซ่อมแซมบริเวณอาคารสำนักงาน,ห้องประชุม อบต.แสนตอ,ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2567 (ไม้ม๊อบถูพื้น พร้อมถังซักล้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566