แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
17 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ.1738 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิถุนายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (บริเวณซอยบ้านนายทิวา ปักษี - คลองหลังโรงงานอัศวินฟอกย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บริเวณบ้านนายปัญญา ศรีจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิถุนายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (บริเวณบ้านนายนาวิน โพธิสัตยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566